5.12.07

International day for the elimination of violence against women

ႏုိ္င္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန ့ ေျပာၾကားခ်က္
ဒီဗီြဘီ
၂၅ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၊ ၂၀၀ရ


“… … က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတင္ မဟုတ္ဘူး။ အားလုံး အားလုံးဟာ အာဏာပုိင္႐ဲ ့ အဓမၼအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ အခြင့္အေ႐း ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို နာ႐ီနဲ႔ အမ်ွ ခံစားေနၾကရတာပါ။ တ႐ားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမ႐ွိတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေ႐းသမားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာအသီးသီး လူမ်ဳိးအသီးသီးနဲ႔ အလႊာအသီးသီးက စီးပြားေ႐းသမား ၀န္ထမ္း၊ စစ္သားေတြပါမက်န္ အခြင့္အေ႐း ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတာပါ။ ဘယ္သူေတြရဲ ႔ဘ၀ေတြမွ အာမခံခ်က္ မ႐ွိပါဘူး။ ဘယ္သူေတြရဲ ့ အနာဂတ္မွလည္း မလွပႏိုင္ၾကပါဘူး။

သဘာ၀တ႐ားႀကီးက ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရေရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရပါ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ အားနည္းတာ ႐ွိပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီလုိ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတရပ္မွာ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈနဲ ့ အခြင့္အေ႐း အခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြဟာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ ပိုခံ႐တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ ႐င္ဆိုင္အံတုေန႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ ့ အေ႐းကုိ လတ္တေလာပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ေတာင္းဆိုေနၾက႐ေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ႐ဲ ့ ဘ၀ ေ႐႐ွည္လုံၿခံဳႏိုင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ ႐ွိလာႏိုင္ဖုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာတ႐ားလက္လြတ္ အုပ္စုိးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႀကီးကုိ အၿပီးတိုင္ ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ … …”

NiMoHlaing & women rights

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးေတြက ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေ႐းေကာင္စီနဲ႔ ကမၻာ့ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေ႐း လႈပ္႐ွားသူေတြထံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ မနီလာသိန္း၊ မတင္မိုးလြင္၊ မျဖဴျဖဴသင္း၊ မနီမိုလႈိင္၊ မေမသစၥာတို႔က လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါတယ္။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၇ ေန႔စဲြနဲ႔ပါ။ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနီမိုလႈိင္က ဒီဗီြဘီသတင္းဌာနကိုေျပာၾကားထားတ့ဲထဲက ေကာက္ႏႈတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

“… … ဘယ္သူမဆို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္ထဲကုိ ေ႐ာက္ခဲ့ၾကရတယ္ဆိုတာက အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေ႐းကုိ စၿပီး အခ်ဳိးေဖာက္ခံ႐တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ တခါ ထပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ျပစ္မႈေတြ၊ ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်ၿပီးတာေတာင္မွပဲ လြတ္႐က္ေစ့တဲ့အခါမွာ လႊတ္မေပးေသးဘဲဲနဲ႔၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာေတြ၊ အဲဒီေတာ့ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆိုလို႔႐ွိ႐င္ နဂိုကတည္းက ေထာင္ရဲ႔ သေဘာတ႐ားအ႐ ဖိစီးမႈ႐ွိတယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ေနထိုင္႐တဲ့အတြက္ က်န္းမာေ႐းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုး႐ိမ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ မဟုတ္႐င္ေတာင္မွပဲ ေထာင္႐ဲ႔ ျပင္ပမွာ စီးပြားေ႐းအရ၊ လူမႈေရးအရ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံထား႐တာေတြ ႐ွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခါ အာဏာာပိုင္က ကမၻာကုိ လွည့္ပတ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာဖို႔ ဂုဏ္သိကၡာဆည္ဖို႔ ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး အသုံးခ်ခံလိုက္႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကုိလည္း ဒီအတိုင္း ျပန္မလႊတ္ေပးလိုက္ပဲနဲ႔ လမ္းမွာ ႏႈတ္ပိတ္လိုက္သလား၊ စိုး႐ိမ္စ႐ာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ႀကံဳေန႐တဲ့ ဟာေလးေတြလဲ ႐ွိတယ္။


တိမ္းေ႐ွာင္ေန႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ တိမ္းေ႐ွာင္ေနဆဲမွာကုိပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေ႐းကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖမ္းမိတဲ့အခါက်႐င္ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ ကံၾကမၼာဟာ နအဖ အစိုးရက ဒီလို ႐က္စက္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးေတြကုိ ႀကံဳမယ္မွန္းမသိ၊ ေနာက္ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ၾကာ႐ွည္ ဘယ္ေလာက္အထိ ပုန္းေအာင္းႏိုုင္မွာလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ ႐ွိတဲ့အခါ က်ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ႐ွိေနတဲ့ ေထာင္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းမခံ႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာေ႐ာပဲ အင္မတန္ စိုး႐ိမ္စ႐ာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။… …”

“… … က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လိုပဲ ခံစားေန႐ပါေစ၊ ေနာက္ေနာင္ က်ေနာ္တုိ႔လို အျခားအျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထပ္မခံစား႐ေအာင္ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ဒီ ႏိုင္ငံရဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုံ နည္းစနစ္ႀကီး ေျပာင္းသြားမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ … …”

Ni Mo Hlaing's talk in August 2007

ေလာင္စာဆီေစ်းက်ဆင္းေရးလမ္းေလွ်ာက္စဥ္က ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
ဒီဗီြဘီ ၊ ၂၃ ၊ ၾသဂုတ္

“… … က်ေနာ္တို႔ အေယာက္ (၅၀) ေက်ာ္က ေ႐ႊဂုံတုိင္ မီးပြိဳင့္ထိပ္မွာ အတားခံ႐တယ္ဗ်ာ။ အတားခံရၿပီးေတာ့ အတင္းဆြဲလဲြၿပီး တင္တာေတြ ခံရတယ္ဗ်ာ။ အဲေတာ့ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ပထမ အဆြဲခံ႐ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းပတမ္းအဆြဲခံ႐ၿပီး ပါသြားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေျခအတင္ အၾကမ္းပတမ္းဆြဲတယ္။ ေနာက္ဆုံး အေယာက္ (၅၀) လုံး လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေ႐ႊဂုံတိုုင္ထိပ္ ေ႐တာ႐ွည္လမ္းမ တည့္တည့္မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအေပၚမွာ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ စုထိုင္ပစ္လိုက္တယ္။ စုထိုင္ပစ္လိုက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ က်ေနာ္တို႔ အတင္း ကားေပၚတက္ခိုင္းတယ္။ ဆယ္နာ႐ီေလာက္႐ွိၿပီ။ ဆယ္နာ႐ီေလာက္ကေန အခုခ်ိန္အထိေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအ၀မွာစုထိုင္ေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး တေယာက္ခ်င္း အတင္း ေယာက္်ား ေလးငါး ဆယ္ေယာက္က ေယာက္်ားတေယာက္စီကုိ မိ္န္းမတေယာက္စီကို အတင္း၀င္ဆြဲၿပီးေတာ့ ကားေပၚတေယာက္ခ်င္း တင္သြားလိုက္တာ တစတစနဲ႔ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ပါသြားတယ္ခင္ဗ်။

ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့ အေယာက္သုံးဆယ္ အားလုံး စုထို္င္ေနၿပီးေတာ့၊ ဘာမွမ႐ွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ ႐ိုက္ရင္လဲ ဒီနားမွာပဲခံမယ္။ သတ္႐င္လဲ ဒီနားမွာပဲ အေသခံမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာသလို က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးကုိပဲ ဆက္သြားမယ္။ ဆက္သြားခြင့္မ႐႐င္ က်ေနာ္တို႔ ဒီိနားမွာပဲ ထိုင္ေနမယ္လို႔ အားလုံးလက္တြဲၿပီး ေခါင္းငံု႔ၿပီး ထိုင္ေနၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဆဲတယ္၊ မခံခ်င္ေအာင္ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေယာက္်ားေလးေတြကုိ ေဘးနားအစြန္နားက ထိုင္တဲ့ ေယာက္်ားေလးေတြကုိ ပုဆိုးကေန စလွန္ၿပီးဆြဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေလးငါးေယာက္က ဆယ္ေယာက္ေလာက္က ေယာက္်ားတေယာက္စီကုိ ၀ိုင္းဆြဲတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မိ္န္းမအုပ္စုကုိ ခ်က္ခ်င္းမဆြဲ႐ဲေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး အတြဲလိုက္ႀကီး က်ေနာ္တုိ႔ ပက္လက္ေတြေ႐ာ၊ ဒ႐ြတ္တိုက္ေတြေ႐ာ၊ အတြဲလိုက္ႀကီး ဆြဲၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး လိုင္းကားတစီးေပၚ တင္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုင္းကားေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးအုပ္စု အေယာက္သုံးဆယ္ေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ ပါၿပီးေတာ့ အဖြဲခ်ဳပ္႐ုံးမွာ အခုပဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးကို က်ေနာ္တို႔ေ႐ာက္ပါတယ္။ … …”

ဒီဗီြဘီ ၊ ၂၁ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၀ရ
“… … လမ္းေလွ်ာက္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥက ဆက္လုပ္႐အုံးမွာပဲေလ။ အာဏာပုိင္က ပိတ္ခ်င္လည္း ပိတ္ေပါ့။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ လွ်ဳိ ့၀ွက္ၿပီး လုပ္တဲ့ကိစၥလည္း မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဆႏၵျပပြဲေတြ ဘာေတြ ျဖစ္လာခဲ့႐င္လည္း က်ေနာ့္အထင္ က်ေနာ္တို႔ ၀င္ပါ႐အုံးမွာပဲ။ ဆႏၵျပပြဲဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့့ က်ေနာ္တို႔ ထင္တယ္ေလ၊ လူထုက ကိုယ့္အခြင့္အေ႐းကုိ တိုက္ေပးတဲ့သူေတြ႐ွိလုိ႔ ေ႐သာခုိၿပီးေနလို႔မ႐သလို ကုိယ္တိုင္လည္း ကုိယ့္အခြင့္အေ႐းကုိ ကုိယ္လုပ္ယူ႐မွာပဲ။ … …”

1.12.07

Ni Mo Hlaing's words in English

Ni Mo Hlaing’s words
“I don’t even remember how many times I was beaten. The only thing I heard was ‘Hit that bitch! Hit that bitch!’ from the plainclothes security officials. My clothes were torn, my watch broken, my umbrella and sandals were lost there.”

One angry bystander shouted at the government mob to stop abusing us once he saw the assault on us. The thugs rushed to him and hit him repeatedly. Then he was shoved into the car.”

“I don’t even remember how many times I was beaten. The only thing I heard was ‘Hit that bitch! Hit that bitch!’ from the plainclothes security officials. My clothes were torn, my watch broken, my umbrella and sandals were lost there.”

Posted on August 30, 2007
RFAunplugged.wordpress.com


NLD images 1988-2008

အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ပုံရိပ္မ်ား
၁၉၈၉ခုႏွစ္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာ၀တီတုိင္းခရီးစဥ္ ျမင္ကြင္း။ အသံခ်ဲ႔စက္တပ္ထားေသာ ကားတစ္စီး၊ ေသနတ္ကုိင္စစ္သား၊ ေဒၚစုအနားသုိ႔ကပ္ခြင့္မရေသာ ကမ္းလုံးညြတ္လူထု။


1989-1995 အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရတ့ဲ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ စစ္အစုိးရ ထိပ္ပုိင္းတာ၀န္ရိွသူမ်ား ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။


၁၉၉၅ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္လာတ့ဲ ေဒၚစုက သူ႔အိမ္ေရွ႔ကုိလာေရာက္ႏႈတ္ဆက္သူမ်ားကုိ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာရင္း ေဟာေျပာပဲြေတြ လုပ္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ဦးတင္ဦး၊ (ဦးၾကည္ေမာင္) တုိ႔လည္း ေဟာေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကပါတယ္။


၁၉၉၈ ရဲမြန္တပ္ၿမိဳ႔ေရာက္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ျပည္သူ႔လွြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထိန္းသိမ္းခံရတယ္လုိ႔ သတင္းဌာနမ်ားက ဆုိပါတယ္။ စစ္အစုိးရကေတာ့ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေခၚယူထားသူမ်ားလုိ႔ သုံးႏႈံးပါတယ္။


အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ အဖဲြ႔၀င္မ်ား။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပုိမုိပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီလုပ္ငနး္အဖဲြ႔ကုိ ဖန္တီးခ့ဲတာလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ အာရုံစုိက္စရာေတြမ်ားလြန္းလုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ဆုိတ့ဲ စကားလုံးကုိ မၾကားခ့ဲရဖူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီပုံကုိ ၁၉၉၈ခုႏွစ္မွာ ရုိက္ကူးထားတာပါ။ တပတ္ကုိတႀကိမ္ ေဒၚစုနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔၀င္ေတြရဲ႔ စကား၀ုိင္းကုိ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။၁၉၉၅-၉၆ ေဒၚစုအိမ္ေရွ႔ေဟာေျပာပဲြကုိ လာေရာက္သူေတြနဲ႔ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမျဖစ္ေအာင္ လုံၿခဳံေရး ယူေပးတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔၀င္ေတြ။အင္းစိန္ေထာင္ထဲက တရားရုံး။၁၂-၂-၁၉၉၆ ေဒၚစုအိမ္ထဲက ျမင္ကြင္း။ အဲဒီကာလ စုစည္းမႈေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ဖုိ႔ ျဖစ္လာပုံရတယ္။
၁၉၉၈ မွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ စီအာပီပီ ကုိ တည္ေထာင္လုိက္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရိွန္အဟုန္ ျမွင့္တက္လာတယ္။ အာဏာပုိင္တုိ႕ဘက္က ႏွိပ္ကြပ္မႈလည္း ပုိျပီး ျမွင့္တက္လာတယ္။
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးညြန္႔ေ၀ရဲ႔ အိမ္။ တခါတေလ အာဏာပုိင္ေတြက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးကုိ သိမ္းထားတ့ဲအခါ ဦးညြန္႔ေ၀ရဲ႔အိမ္ဟာ ယာယီဌာနခ်ဳပ္ရုံးျဖစ္တတ္တယ္။ ဦးညြန္႔ေ၀ကုိပါ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားရင္ေတာ့ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ေတြက ရုံးေတြ ျဖစ္သြားတယ္။


ေဒၚစုက ရန္ကုန္တုိင္း ဒလၿမဳိ႔နယ္ကုိ ၁၉၉၅ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၂ ႀကိမ္ သြားခ့ဲတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၃၀-၈-၂၀၀၂ ရက္ေန႔ေတြမွာ။ ပထမအႀကိမ္မွာေတာ့ အတားဆီးခံခ့ဲရတယ္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ခရီးစဥ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံခ့ဲရတယ္။ ေအာက္ပုံကေတာ့ မႏၱေလးတုိင္း၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာမွာ ရုိက္ကူးထားတ့ဲ ပုံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ၾကည့္ရင္ အဲဒီကာလ အေျခအေနကုိ သိႏုိင္မွာပါ။


ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္ေတြကုိ ေဒၚစုရဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေနပုံ။ ၃ လအၾကာမွာ ေဒၚစု ေဆးရုံကုိ ေရာက္လာပါတယ္။


ေဒၚစု က်န္းမာေစဖုိ႔ ေဆးရုံေရွ႔မွာ သြားေရာက္ ဆုေတာင္းခ့ဲၾကတ့ဲ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံး ေထာင္ထဲေရာက္ တခ်ဳိ႔လည္း သူတုိ႔အိမ္ေတြမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်။ တႏုိင္ငံလုံးက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွန္သမွ် အပိတ္ခံရပါတယ္။အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံး၀င္းတံခါးေသာ့ ဖြင့္ေနတ့ဲ ဦးစုိး၀င္း(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) (AP photo)။ အဲဒီေန႔ (၁၆-၄-၂၀၀၄) မနက္ပုိင္းက ကုိေမာင္ေမာင္သန္းအိမ္ကုိ ေထာက္လွမ္းေရးက ေသာ့သြားေပးတယ္။ ဒါနဲ႔ ၁ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားရတ့ဲ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးကုိ အဲဒီေန႔မွာ ဖြင့္ႏုိင္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ၂ေယာက္ ျပန္လြတ္တယ္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ရဲ႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံလည္း ျပန္အသက္၀င္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ညီလာခံျပန္တက္မယ္ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးလည္း ျပန္လြတ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက ယူဆထားၾကတ့ဲအခ်ိန္လည္း ျဖစ္တယ္။ ရုံးခ်ဳပ္ျပန္ဖြင့္တ့ဲေန႔မွာပဲ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထြက္လာတယ္၊ ညီလာခံမွာ အရင္စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတုိင္းျဖစ္ေနရင္ ျပန္တက္မည္မဟုတ္ တ့ဲ။ ညီလာခံစည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိ အတူတကြ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚလုိက္တယ္၊ ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္တယ္ဆိုတာကေတာ့ သိတ့ဲအတုိင္းပါပဲ။
ဇူလုိင္ ၁၉ ၂၀၀၆ အာဇာနည္ေန႔ျမင္ကြင္း။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ေတြ အာဇာနည္ကုန္းသြားၿပီး အေလးျပဳတ့ဲအခါ အခုလုိ တားဆီးခံရတယ္။ဒါနဲ႔ လမ္းေပၚမွာပဲ အေလးျပဳခ့ဲရ။ (reuters ဓာတ္ပုံ)၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းမႈေတြ အခုလုိ ရိွေနပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔အိမ္အနီးနားတ၀ုိက္ျမင္ကြင္း။
အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတ့ဲ ေဒၚစုကုိ သြားေတြ႔ဖုိ႔ အဖဲြ႔၀င္ေတြ အခုလုိ လမ္းမွာ အတားဆီးခံရတယ္။လူစုမခဲြရင္ အဲဒီေနရာကေန မထြက္ရင္ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ ကားေတြက အာဏာပုိင္ေတြဘက္မွာ အဆင္သင့္။ေဒၚစုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔တုိင္း သြားေရာက္စုေ၀းၿပီး ဆုေတာင္းခ့ဲၾကတယ္။ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ သြားေရာက္ ဆုေတာင္းသူေတြ ပုိမ်ားလာတယ္။ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဦးစီးတ့ဲ အျဖဴေရာင္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းခ့ဲတယ္။အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွာ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႔ရတတ္တ့ဲ ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား။ေဒၚစုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြက အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေပၚ အထူးသျဖင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႔မွာ ကုိယ့္ဆႏၵကုိ ျပခ့ဲၾကတယ္။၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ သံဃာေတာ္မ်ားဦးစီးတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြေပၚလာေတာ့ အဖဲြ႔၀င္ေတြက ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ ပူးေပါင္းခ့ဲတယ္။


စစ္အစုိးရေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပသေနတ့ဲ အဖဲြ႔၀င္မ်ား။
NLD offiices

(ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ား ဆုိၿပီး ပုံတခ်ဳိ႔ တင္ခ့ဲဖူးတယ္။ ႐ုံးေတြကုိ ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ေျပာခ်င္ပုံရပါတယ္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ အလကားပါ။ လူေတြကလည္း မေထာက္ခံေတာ့ဘူး။ သူ႔ ႐ုံးေတြကုိ ၾကည့္ပါဦး။ စုတ္ျပတ္ေနတာပဲ လုိ႔လည္း ေျပာခ်င္ပုံပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ ထရံကာ သက္ကယ္မုိး သြပ္မုိး အေဆာက္အဦေတြကုိ အေနာက္တုိင္းသားေတြရဲ႔အျမင္မွာ သေဘာက်စရာျဖစ္ေနတာကုိေတာ့ ေက်းဇူးရွင္မ်ား သိပုံမရ။ ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ အဲဒီပုံေတြ ယူသုံးထားပါေၾကာင္း။)
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး
(အဖဲြ႔၀င္ေတြ အထိန္းသိမ္းခံရသလုိပဲ၊ ေဟာဒီ ႐ုံးခ်ဳပ္္ႀကီးလည္း ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရပါတယ္။ "NLD ႐ုံးအား ေခတၲပိတ္ထားသည္" ဆုိတ့ဲ ဆုိင္းဘုတ္နီေလး ၀င္းတံခါးမွာ ခ်ိတ္ထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ပုံကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ၁၅-၉-၂၀၀၃ မွာ ႐ုိက္ထားတာလုိ႔ ဆုိတယ္။ uzo.net ကေနယူထားတ့ဲပုံ။)

ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အတြင္းဘက္ျမင္ကြင္းတစ္ခု
(၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္တုန္းက စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ၀င္အသိမ္းခံရၿပီး ႐ုိက္ထားတ့ဲပုံ)

မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခဲြ
(၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တုန္းကပုံပါ။ ခုေတာ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ အျဖဳတ္ခံလုိက္ရပါၿပီ။)

ဧရာ၀တီတုိင္းထဲက ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခဲြတစ္ခု။ (uzo.net ကေနယူထားတ့ဲပုံ။)

စစ္ကုိင္းတုိင္း႐ုံး၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး
(ဒါလည္း uzo.net ကေနယူတယ္။)


ကခ်င္ျပည္နယ္႐ုံး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္႐ုံး
(ဓာတ္ပုံ-uzo.net)


မႏၱေလးတုိင္း႐ုံး ( ဓာတ္ပုံ-uzo.net )


ပုဂံၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ( ဓာတ္ပုံ-uzo.net )


ဟုိတုန္းက သီေပါၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ( ဓာတ္ပုံ-uzo.net )


သိပ္မၾကာခင္က သီေပါၿမိဳ႕နယ္႐ုံး
( ဒီပုံကုိ ပုံေတြအခမ့ဲသိမ္းလုိ႔ရတ့ဲ၀က္ဆုိက္တစ္ခုကေနယူတယ္။ Serena Bowles ဆုိတ့ဲသူက ႐ုိက္ခ့ဲတာ။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ႐ုံးဆုိင္းဘုတ္ ရိွေသးလားမသိဘူး။ သိပ္မေသခ်ာ။ ပုံၾကည့္ၿပီး ေသခ်ာေျပာႏုိင္တာကေတာ့ ဆုိင္းဘုတ္က အေျခအေန ဆုိးေနၿပီ။ မြမ္းမံဖုိ႔အတြက္လည္း ေက်းဇူးရွင္မ်ားက ခြင့္ျပဳမယ္မဟုတ္။ အတြင္းဘက္က သုံးဘာသာနဲ႔ေရးထားတ့ဲဆုိင္းဘုတ္ကေတာ့ အေျခအေန ေကာင္းတယ္။ ေက်းဇူးရွင္မ်ားမသိေအာင္ ခုိးၿပီး မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားပုံရပါတယ္။)


ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္႐ုံး
( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး
( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)


ရန္ကုန္တုိင္း၊ ထန္းတပင္္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး( ျမန္မာေဒါ့ကြန္မွာ တင္ခ့ဲဖူး။)