5.12.07

International day for the elimination of violence against women

ႏုိ္င္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန ့ ေျပာၾကားခ်က္
ဒီဗီြဘီ
၂၅ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၊ ၂၀၀ရ


“… … က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတင္ မဟုတ္ဘူး။ အားလုံး အားလုံးဟာ အာဏာပုိင္႐ဲ ့ အဓမၼအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ အခြင့္အေ႐း ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို နာ႐ီနဲ႔ အမ်ွ ခံစားေနၾကရတာပါ။ တ႐ားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမ႐ွိတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေ႐းသမားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာအသီးသီး လူမ်ဳိးအသီးသီးနဲ႔ အလႊာအသီးသီးက စီးပြားေ႐းသမား ၀န္ထမ္း၊ စစ္သားေတြပါမက်န္ အခြင့္အေ႐း ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတာပါ။ ဘယ္သူေတြရဲ ႔ဘ၀ေတြမွ အာမခံခ်က္ မ႐ွိပါဘူး။ ဘယ္သူေတြရဲ ့ အနာဂတ္မွလည္း မလွပႏိုင္ၾကပါဘူး။

သဘာ၀တ႐ားႀကီးက ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရေရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရပါ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ အားနည္းတာ ႐ွိပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီလုိ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတရပ္မွာ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈနဲ ့ အခြင့္အေ႐း အခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြဟာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ ပိုခံ႐တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ ႐င္ဆိုင္အံတုေန႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ ့ အေ႐းကုိ လတ္တေလာပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ေတာင္းဆိုေနၾက႐ေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ႐ဲ ့ ဘ၀ ေ႐႐ွည္လုံၿခံဳႏိုင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ ႐ွိလာႏိုင္ဖုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာတ႐ားလက္လြတ္ အုပ္စုိးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႀကီးကုိ အၿပီးတိုင္ ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ … …”

NiMoHlaing & women rights

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးေတြက ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေ႐းေကာင္စီနဲ႔ ကမၻာ့ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေ႐း လႈပ္႐ွားသူေတြထံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ မနီလာသိန္း၊ မတင္မိုးလြင္၊ မျဖဴျဖဴသင္း၊ မနီမိုလႈိင္၊ မေမသစၥာတို႔က လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါတယ္။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၇ ေန႔စဲြနဲ႔ပါ။ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနီမိုလႈိင္က ဒီဗီြဘီသတင္းဌာနကိုေျပာၾကားထားတ့ဲထဲက ေကာက္ႏႈတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

“… … ဘယ္သူမဆို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္ထဲကုိ ေ႐ာက္ခဲ့ၾကရတယ္ဆိုတာက အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေ႐းကုိ စၿပီး အခ်ဳိးေဖာက္ခံ႐တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ တခါ ထပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ျပစ္မႈေတြ၊ ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်ၿပီးတာေတာင္မွပဲ လြတ္႐က္ေစ့တဲ့အခါမွာ လႊတ္မေပးေသးဘဲဲနဲ႔၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာေတြ၊ အဲဒီေတာ့ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဆိုလို႔႐ွိ႐င္ နဂိုကတည္းက ေထာင္ရဲ႔ သေဘာတ႐ားအ႐ ဖိစီးမႈ႐ွိတယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ေနထိုင္႐တဲ့အတြက္ က်န္းမာေ႐းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုး႐ိမ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ မဟုတ္႐င္ေတာင္မွပဲ ေထာင္႐ဲ႔ ျပင္ပမွာ စီးပြားေ႐းအရ၊ လူမႈေရးအရ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံထား႐တာေတြ ႐ွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခါ အာဏာာပိုင္က ကမၻာကုိ လွည့္ပတ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာဖို႔ ဂုဏ္သိကၡာဆည္ဖို႔ ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး အသုံးခ်ခံလိုက္႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကုိလည္း ဒီအတိုင္း ျပန္မလႊတ္ေပးလိုက္ပဲနဲ႔ လမ္းမွာ ႏႈတ္ပိတ္လိုက္သလား၊ စိုး႐ိမ္စ႐ာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ႀကံဳေန႐တဲ့ ဟာေလးေတြလဲ ႐ွိတယ္။


တိမ္းေ႐ွာင္ေန႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ တိမ္းေ႐ွာင္ေနဆဲမွာကုိပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေ႐းကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖမ္းမိတဲ့အခါက်႐င္ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ ကံၾကမၼာဟာ နအဖ အစိုးရက ဒီလို ႐က္စက္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးေတြကုိ ႀကံဳမယ္မွန္းမသိ၊ ေနာက္ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ၾကာ႐ွည္ ဘယ္ေလာက္အထိ ပုန္းေအာင္းႏိုုင္မွာလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ ႐ွိတဲ့အခါ က်ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ႐ွိေနတဲ့ ေထာင္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းမခံ႐တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာေ႐ာပဲ အင္မတန္ စိုး႐ိမ္စ႐ာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။… …”

“… … က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လိုပဲ ခံစားေန႐ပါေစ၊ ေနာက္ေနာင္ က်ေနာ္တုိ႔လို အျခားအျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထပ္မခံစား႐ေအာင္ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ဒီ ႏိုင္ငံရဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုံ နည္းစနစ္ႀကီး ေျပာင္းသြားမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ … …”

Ni Mo Hlaing's talk in August 2007

ေလာင္စာဆီေစ်းက်ဆင္းေရးလမ္းေလွ်ာက္စဥ္က ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
ဒီဗီြဘီ ၊ ၂၃ ၊ ၾသဂုတ္

“… … က်ေနာ္တို႔ အေယာက္ (၅၀) ေက်ာ္က ေ႐ႊဂုံတုိင္ မီးပြိဳင့္ထိပ္မွာ အတားခံ႐တယ္ဗ်ာ။ အတားခံရၿပီးေတာ့ အတင္းဆြဲလဲြၿပီး တင္တာေတြ ခံရတယ္ဗ်ာ။ အဲေတာ့ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ပထမ အဆြဲခံ႐ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းပတမ္းအဆြဲခံ႐ၿပီး ပါသြားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေျခအတင္ အၾကမ္းပတမ္းဆြဲတယ္။ ေနာက္ဆုံး အေယာက္ (၅၀) လုံး လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေ႐ႊဂုံတိုုင္ထိပ္ ေ႐တာ႐ွည္လမ္းမ တည့္တည့္မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအေပၚမွာ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ စုထိုင္ပစ္လိုက္တယ္။ စုထိုင္ပစ္လိုက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ က်ေနာ္တို႔ အတင္း ကားေပၚတက္ခိုင္းတယ္။ ဆယ္နာ႐ီေလာက္႐ွိၿပီ။ ဆယ္နာ႐ီေလာက္ကေန အခုခ်ိန္အထိေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအ၀မွာစုထိုင္ေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး တေယာက္ခ်င္း အတင္း ေယာက္်ား ေလးငါး ဆယ္ေယာက္က ေယာက္်ားတေယာက္စီကုိ မိ္န္းမတေယာက္စီကို အတင္း၀င္ဆြဲၿပီးေတာ့ ကားေပၚတေယာက္ခ်င္း တင္သြားလိုက္တာ တစတစနဲ႔ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ပါသြားတယ္ခင္ဗ်။

ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့ အေယာက္သုံးဆယ္ အားလုံး စုထို္င္ေနၿပီးေတာ့၊ ဘာမွမ႐ွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ ႐ိုက္ရင္လဲ ဒီနားမွာပဲခံမယ္။ သတ္႐င္လဲ ဒီနားမွာပဲ အေသခံမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာသလို က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးကုိပဲ ဆက္သြားမယ္။ ဆက္သြားခြင့္မ႐႐င္ က်ေနာ္တို႔ ဒီိနားမွာပဲ ထိုင္ေနမယ္လို႔ အားလုံးလက္တြဲၿပီး ေခါင္းငံု႔ၿပီး ထိုင္ေနၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဆဲတယ္၊ မခံခ်င္ေအာင္ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေယာက္်ားေလးေတြကုိ ေဘးနားအစြန္နားက ထိုင္တဲ့ ေယာက္်ားေလးေတြကုိ ပုဆိုးကေန စလွန္ၿပီးဆြဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေလးငါးေယာက္က ဆယ္ေယာက္ေလာက္က ေယာက္်ားတေယာက္စီကုိ ၀ိုင္းဆြဲတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မိ္န္းမအုပ္စုကုိ ခ်က္ခ်င္းမဆြဲ႐ဲေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး အတြဲလိုက္ႀကီး က်ေနာ္တုိ႔ ပက္လက္ေတြေ႐ာ၊ ဒ႐ြတ္တိုက္ေတြေ႐ာ၊ အတြဲလိုက္ႀကီး ဆြဲၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး လိုင္းကားတစီးေပၚ တင္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုင္းကားေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးအုပ္စု အေယာက္သုံးဆယ္ေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ ပါၿပီးေတာ့ အဖြဲခ်ဳပ္႐ုံးမွာ အခုပဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးကို က်ေနာ္တို႔ေ႐ာက္ပါတယ္။ … …”

ဒီဗီြဘီ ၊ ၂၁ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၀ရ
“… … လမ္းေလွ်ာက္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥက ဆက္လုပ္႐အုံးမွာပဲေလ။ အာဏာပုိင္က ပိတ္ခ်င္လည္း ပိတ္ေပါ့။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ လွ်ဳိ ့၀ွက္ၿပီး လုပ္တဲ့ကိစၥလည္း မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဆႏၵျပပြဲေတြ ဘာေတြ ျဖစ္လာခဲ့႐င္လည္း က်ေနာ့္အထင္ က်ေနာ္တို႔ ၀င္ပါ႐အုံးမွာပဲ။ ဆႏၵျပပြဲဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့့ က်ေနာ္တို႔ ထင္တယ္ေလ၊ လူထုက ကိုယ့္အခြင့္အေ႐းကုိ တိုက္ေပးတဲ့သူေတြ႐ွိလုိ႔ ေ႐သာခုိၿပီးေနလို႔မ႐သလို ကုိယ္တိုင္လည္း ကုိယ့္အခြင့္အေ႐းကုိ ကုိယ္လုပ္ယူ႐မွာပဲ။ … …”